8:00 - 19:00
Графік роботи Пн. - Пт.

Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю: крок за кроком

Порядок створення товариства з обмеженою відповідальністю (надалі ТОВ) регулюється Цивільним кодексом України (статті 140-151), Господарським кодексом України (статті 79-92), Законом України “Про господарські товариства” та Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” (надалі – Закон).

Визначимося з поняттям ТОВ та його особливостями. ТзОВ – засноване одною чи декількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки, розмір як

их встановлений у статуті. Хоч заснувати ТОВ може одна особа, законодавством встановлено обмеження щодо кількості учасників – не більше 100 чоловік. Засновниками та учасниками ТОВ є фізичні, юридичні особи, резиденти та нерезиденти України. Якщо засновник нерезидент – потрібно отримати ідентифікаційний номер.

Головним документом ТОВ є статут, який визначає юридичний статус Товариства, предмет і мету його діяльності, склад учасників Товариства, склад і компетенцію органів Товариства та порядок прийняття ними рішень, основні принципи ведення господарської діяльності, загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності Товариства, а також права i обов`язки Учасників Товариства, містить інші необхідні відомості, відповідно до вимог діючого законодавства України.Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в банках, користується печаткою, штампами, фірмовими бланками та товарними знаками (знаками обслуговування) встановленого Учасниками зразка, діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов’язань, може набувати майнові та особисті немайнові права.

Вибір назви та адреси ТОВ

1. Першочерговим кроком є створення унікальної назви підприємства  та визначення місцязнаходження Товариства.

Всі обмеження і вимоги до написання назви ТОВ вкзані в наказі міністерсва юстиції України №368/5 від 05.03.12р. “Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки”.

Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію щодо мети діяльності, виду, способу утворення, найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи.

У найменуванні юридичних осіб забороняється використання:

 1.  повних чи скорочених найменувань органів державної влади або органів місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичних державних найменувань, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України, – у найменуваннях юридичних осіб приватного права.
 2.  термінів, абревіатур, похідних термінів, заборона використання яких передбачена законами України.
 3. символіки комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Назва юридичної особи береться у лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової фор

ми суб’єкта господарювання (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ).Використання лапок у найменуванні юридичної особи не є ознакою для визначення тотожності найменувань.

При написанні найменування юридичної особи використовуються:

 1. Літери українського алфавіту – при написанні найменування українською мовою.
 2. Літери латинського алфавіту – при написанні найменування англійською мовою.
 3. Розділові знаки та символи: лапки (” “, “ ”, „ “, « », які є тотожними), крапка (.), кома (,), двокрапка (:), дужки /( )/, апостроф (‘), дефіс (-), тире (-), коса риска (/), знак оклику (!), знак питання (?), номер (№), плюс (+), знак рівняння (=), зірочка (*), ет комерційна (@).
 4. ифри: арабські (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) та римські (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L, C, D, M).

Використання інших символів, розділових знаків у найменуванні юридичної особи не допускається.
В установчих документах використовуються великі та малі літери:
українського алфавіту (А, а, Б, б, В, в, Г, г, Ґ, ґ, Д, д, Е, е, Є, є, Ж, ж, З, з, И, и, І, і, Ї, ї, Й, й, К, к, Л, л, М, м, Н, н, О, о, П, п, Р, р, С, с, Т, т, У, у, Ф, ф, Х, х, Ц, ц, Ч, ч, Ш, ш, Щ, щ, Ь, ь, Ю, ю, Я, я) – при написанні найменування українською мовою;
Великі та малі літери, використані в установчих документах та при заповненні реєстраційної картки, вважаються тотожними.

2. Згідно зі статтею 17 Закону в ЄДР щодо юридичної особи мають міститися відомості, зокрема, про місцезнаходження юридичної особи.
місцезнаходження юридичної особи – адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені.
Водночас статтею 93 Цивільного кодексу України передбачено, що місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Обрання виду діяльності для ТОВ

Визначення виду діяльності відбувається за допомогою Класифікатора  видів економічної діяльності (kved.ukrstat.gov.ua), який є виключним та вичерпним.
Визначення кола засновників та учасників ТОВ, визначення  їх частки у статутному капіталі.
Статутний капітал ТОВ формується із вартості внесків учасників, головне, щоб вклади були внесені всіма членами.
Відповідно ч.2 ст.115 Цивільного кодексу України вклад до статутного капіталу може складались з грошей, цінних паперів, майнових прав, речей та ін.. З досвіду більшості компаній-посередників найчастіше спостерігається формування капіталу за рахунок грошей чи рухомого майна засновників.

Учасник може здійснювати свій вклад до статутного капіталу Товариства у вигляді грошових внесків, майнових внесків (рухоме і нерухоме майно), товарно-матеріальних та нематеріальних цінностей, майнових прав та іншим майном, яке не заборонено законодавством України для внесення в статутний капітал. Вклад, оцінений у гривнях, становить частку Учасника у Статутному капіталі. Грошова оцінка майнового вкладу Учасника Товариства здійснюється за згодою Учасників Товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

На сьогодні не встановлено законодавчих вимог до мінімального розміру статутного капіталу ТОВ, тож статутний капітал ТОВ може становити навіть 1 грн., але при цьому вклади мають бути внесені всіма засновниками.

Невід’ємною є вимога щодо сплати учасниками своєї частки неоплаченого капіталу статутного капіталу до закінчення першого року з дати державної реєстрації товариства. Якщо цієї вимоги не виконано, збори оголошують про зменшення власного статутного капіталу, або виключають зі складу таких учасників та перерозподіляють частки у статутному капіталі, або ж приймають рішення про ліквідацію.

Крім того, ТОВ не може мати єдиним учасником інше господарське товариство, учасником якого є одна особа. І особа може бути учасником лише одного ТОВ, яке має одного учасника (ч. 2 ст. 141 ЦК).
Учасники Товариства не відповідають за його зобов’язаннями і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники Товариства,  які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов’язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

Підготовка документів для державної реєстрації ТОВ.

Для реєстрації ТОВ у Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців необхідні такі документи та інформація:

Від клієнта:

 • копія паспортну та ідентифікаційного коду всіх засновників та директора, якщо він відмінний від засновника;
 • найменування ТОВ;
 • інформація про місцезнаходження ТОВ;
 • інформація про розмір статутного капіталу та спосіб його формування (грошима чи майном);
 • інформація про особу, яку необхідно призначити керівником Товариства;
 • обрані види діяльності відповідно до КВЕД;
 • засоби зв’язку (номер телефона) з ТОВ.

Готуються нашими спеціалістами:

 • реєстраційна заява для реєстрації ТОВ.
 • Статут;
 • протокол установчих зборів про створення ТОВ;
 • наказ на призначення директора;
 • печатка Товариства;
 • постановка на облік, отримання ПДВ;
 • отримання витягу з реєстру платників податків;
 • отримання виписки з ЄДР;
 • отримання ключів електронного цифрового підпису (за необхідності);
 • допомога при відкритті рахунку в банку.

По завершенню реєстрації у Вас лишаються такі документи:

 • Опис з вказаним кодом (для отримання результату надання адмінпослуг, отримання виписки з ЄДРПОУ, статуту та інших документів на сайті Мінюсту в електронній формі).
 • Виписка з ЄДР.
 • Статут.
 • Рішення про створення ТОВ.
 • Наказ про призначення директора.
 • Печатка.
 • Витяг з реєстру платників податків.
 • Ключі електронного цифрового підпису директора та печатки Товариства.

Використання печатки у господарські діяльності ТОВ.

Відповідно до листів Мін’юсту від 14.08.2014 № 6820-0-4-14/8.1, Нацбанку від 11.12.2014 № 25-110/74213, Державної регуляторної служби від 08.04.2015 № 2238 з 30.10.2014 року використання печаток суб’єктами господарювання є добровільним. Печатка має використовуватися ТОВ у разі, якщо це обумовлено у статуті.
Однак, якщо в статуті ТОВ зазначено про наявність печатки, вона має використовуватися. Зокрема, на цьому наголошують Мін’юст у листі від 14.08.2014 № 6820-0-4-14/8.1, Нацбанк у листі від 11.12.2014 № 25-110/74213 та Державна регуляторна служба у листі від 08.04.2015 № 2238.

Бухгалтерський облік при здійсненні діяльності Товариством.

Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає фінансову звітність та статистичну інформацію, щодо своєї господарської діяльності.
Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються державними податковими органами, іншими органами державної влади у межах визначених законом   повноважень, ревізійною комісією Товариства та/або аудиторами.
Так, як ТОВ зобов’язане вести бухгалтерський облік, необхідним є призначення головного бухгалтера або особу, яка виконуватиме його обов’язки (нею може бути і власне директор). Тож, для цього складаються відповідні накази про політику ведення обліку, регістрів та ін..