8:00 - 19:00
Графік роботи Пн. - Пт.

Строки зберігання документів для ФОПа – платника єдиного податку

З 01 січня 2021 року ФОПи на спрощеній системі оподаткування, як платники єдиного податку першої-третьої груп, які не є платниками ПДВ, можуть вести бухгалтерський облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів (п.296.1 ст.296 ПКУ ).

Статтею 1 ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” визначено, що первинний документ – це документ, який містить відомості про господарську операцію.
Зокрема, первинні документи і додатки до них, що є підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку та податкових документах, договори, угоди, документи про приймання виконаних робіт, облікові регістри бухгалтерського обліку тощо зберігаються 3 роки після закінчення строку дії договору з урахуванням строків, визначених Приміткою (статті 330, 334, 336, 351 підпункту 4.2 пункту 4 розділу I Переліку № 578/5).

Крім того, п.2.1 глави 2 Положення №88 встановлено, що первинні документи – це документи, створені у письмовій або електронній формі, які містять відомості про господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.
Строки зберігання типових документів, затверджених наказом №578/5, є мінімальними. Більшість видів первинних бухгалтерських документів слід зберігати не менше трьох років — за умови, що контро­люючі органи завершили їх перевірку, та п’яти років – у разі якщо такі документи містять інформацію про фінансові операції. За рішенням експертної комісії підприємства ці строки може бути подовжено.

В силу п.44.3 ст.44 ПКУ платники податків зобов’язані забезпечити зберігання документів первинного бухгалтерського обліку не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, і не менш як 1095 днів з дня здійснення відповідної господарської операції.
Наказом Міністрества юстиції України №578/5 від 12.04.2012 року “Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів” визначено, що До­го­во­ри, уго­ди (аудиторські, го­с­по­дар­сь­кі, опе­ра­цій­ні тощо), Документи (акти, процентовки, довідки, рахунки) про приймання виконаних робіт, Пер­вин­ні до­ку­мен­ти і до­да­т­ки до них, що фі­к­су­ють факт ви­ко­нан­ня го­с­по­дар­сь­ких опе­ра­цій і стали під­ста­вою для за­пи­сів у регістрах бу­х­га­л­тер­сь­кого обліку та податкових документах (ка­со­ві, бан­ків­сь­кі до­ку­мен­ти, ордери, по­ві­до­м­лен­ня бан­ків і пе­ре­ка­з­ні ви­мо­ги, ви­пи­с­ки бан­ків, корінці квитанцій, банківських чекових книжок, на­ря­ди на ро­бо­ту, ак­ти про при­йман­ня, зда­ван­ня і спи­сан­ня май­на й ма­те­рі­а­лів, кви­та­н­ції і на­кла­д­ні з об­лі­ку то­вар­но-­ма­те­рі­аль­них цін­но­с­тей, рахунки-фактури, аван­со­ві зві­ти тощо), Регі­с­т­ри ра­хун­ків до опла­ти, Податкові накладні – підлягають зберіганню не менше 3 роки.

Таким чином, з урахуванням вищевикладеного, термін зберігання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів складає 1095 днів (три роки).